Ode to odetd.gif (2560 bytes)            Sverre

 

SvODE.gif (129290 bytes)